Hesabım Giriş Yap Üye Ol
Sepetim 0

KVKK Aydınlatma Metni

AKLAR GIDA TEKS. TUR. OTO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA VE BİLGİLENDİRME METNİ

Aklar Gıda Teks. Tur. Oto. San. Tic. Ltd. Şti., kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Veri Sorumlusu

Unvan :Aklar Gıda Teks. Tur. Oto. San. Tic. Ltd. Şti.

Adres : Yavuz Selim Mh. 1. Sk. No:2/B Bağcılar- İstanbul

Mersis No: 31046871400015

İletişim Tel: 0(212) 4523526 ; 0(212) 4519000

Mail           :muhasebe@aklargida.com

Kep Adresi:  aklargida@hs01.kep.tr

Yukarıda ayrıntılı bilgileri yer alan firmamız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

Kişisel verileriniz firmamız tarafından alınan ve alınacak her türlü idari ve teknik tedbirler kapsamında korunmaktadır.

İşbu internet sitesine üye olmanızla birlikte, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Aklar Gıda Teks. Tur. Oto. San. Tic. Ltd. Şti. (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Toplanan Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

ŞİRKET tarafından, internet sitesine üye olanlardan, tanımlama bilgileri (ad,soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi, TCKN, VKN, vergi dairesi, teslimat adresi, fatura adresi,) ödeme verileri, üyelik şifresi, geçmiş sipariş verileri gibi kategorilerde kişisel veri veya özel nitelikli kişisel verileri toplanabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz;

Kişisel verilerinizi ŞİRKET’e açıklamanıza konu olan internet sitesi kapsamında sunulan hizmet, ürün ve avantajların gerçekleştirilmesi ve bunlardan faydalanmanıza ilişkin olarak ŞİRKET’in tabi olduğu yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi başta olmak üzere;

ŞİRKET ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için, ŞİRKET tarafından, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanlar) sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işler yürütülmesi,

ŞİRKET tarafından sunulan ürünlerin, hizmetlerin ve sağlanan avantajların uygulamayı kullananların beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek uygulamayı kullananlara önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacı doğrultusunda; ŞİRKET tarafından yürütülen birebir ve/veya entegre pazarlama faaliyetleri, satış ve satış sonrası operasyonlar,

ŞİRKET tarafından sunulan ürünler, hizmetler ve avantajlardan uygulamayı kullananları faydalandırmak için gerekli çalışmaların ŞİRKET iş birimleri tarafından yerine getirilmesi amacı doğrultusunda; ŞİRKET tarafından yürütülen müşteri memnuniyeti operasyonları,

ŞİRKET’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda, ŞİRKET tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), ŞİRKET ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi,

Uygulama kapsamında alınan yeni hizmet, ürün ve avantaj tanıtımı, istatistik çalışmaları

Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,

Siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim, segmentasyon çalışması yapmak,

Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

ŞİRKET’in iş ortaklarına, yetkililerine, iştiraklerine, anlaşmalı ödeme kuruluşlarına;

Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Kara paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ŞİRKET Genel Müdürlük, anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız sair kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler, internet sitemiz, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere;

ŞİRKET tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla, sözleşmenin ifası ve KVKK’da sayılan sair işleme şartları dahilinde toplanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

d) Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin “Yavuz Selim Mh. 1. Sk. No:2/B Bağcılar/ İstanbul” adresine verebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı muhasebe@aklargida.com e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı aklargida@hs01.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

 

Saygılarımızla

Aklar Gıda Teks. Tur. Oto. San. Tic. Ltd. Şti.


 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA MÜŞTERİLER İÇİN 

AÇIK RIZA METNİ

VERİ SORUMLUSU:

Unvan :Aklar Gıda Teks. Tur. Oto. San. Tic. Ltd. Şti. (kısaca “Aklar” olarak anılacaktır)

Adres : Yavuz Selim Mh. 1. Sk. No:2/B Bağcılar- İstanbul

Vergi Kimlik No: 0310468714

Mersis No: 31046871400015

İletişim Tel: 0(212) 4523526 ; 0(212) 4519000

Mail           :muhasebe@aklargida.com

Kep Adresi:  aklargida@hs01.kep.tr

Yukarıda ayrıntılı bilgileri yer alan firmamız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

 

Kişisel verileriniz firmamız tarafından alınan ve alınacak her türlü idari ve teknik tedbirler kapsamında korunmaktadır.

 

Konusu  : 6698 sayılı yasa  gereği iş bu açık rıza metni, internet ortamında Web sayfamızdan online ürün siparişi vermek ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi için üyelik başvurusunun alınması online satış sözleşmesinin kurulması ile firmamızdan aldığınız/alacağınız mal ve ürünler nedeni ile  Vergi Yasası, Borçlar Kanunu, Ticaret Yasası ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklı hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kişi kamu kurum ve kuruluşlarına bildirim, saklanması  ve aktarım yapılmak üzere alınan aşağıda açıkça belirtilen kişisel verileriniz ile ilgilidir.

 

İlgili Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları:

Üyelik başvuru işlemlerinizin tamamlanması ve onayı, fatura tanzimi, mal ve ürünlerin sevkiyatı ve teslimi, irsaliye düzenlenmesi, şirketimiz muhasebe ve finansal kayıtlarına işlenmesi, cari hesap kayıtlarının oluşturulması, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve vergi dairesine bildirim için İsim, Soyisim, Tc, Vergi No,  E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Unvan ve Adres  bilgileri ;

Mal ve ürün sevkiyatlarının sağlanması, ürünler ile ilgili talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, acil durumlarda sizlere ulaşabilmemiz, şirket yönetim faaliyetlerinin ve pazarlama  faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, çıkabilecek olası uyuşmazlıkların çözümü açısından Telefon Numaranız, E-Mail/Posta adresiniz, adres bilgileri;

şirketimiz bünyesinde yer alan muhasebe, pazarlama departmanı kayıtlarına, internet online adreslerimize sadece şirketimizce görülecek şekilde işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi:

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ilgili yasal mevzuatta belirlenen süreler ile sınırlı olarak saklanmaktadır.  Bu süreler satış sözleşmesi/alım satım sözleşmesi süresinin hitamı veya cari hesap işlemlerinin sonlandığı tarihten itibaren 10 yıl’dır.

 

6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında ekte yer alan aydınlatma metni ve içeriği hakkında sizleri ayrıca bilgilendirdik. Yukarıda yer alan kişisel verilerinizin yine yukarıda belirlenen amaçlar doğrultusunda işlenmesine, saklanmasına, aktarılmasına yönelik olarak açık rızanızı talep ediyoruz.

 

Yine açık rıza vermeniz halinde kişisel verilerinizle ilgili rızanızı her zaman için geri alabileceğiniz, veri sorumlusu olarak iş bu metnin ‘veri sorumlusu’ başlığı altında bildirilen herhangi bir iletişim kanalını kullanarak rızanızı geri alabileceğiniz hususlarında da sizleri bilgilendiriyoruz, ancak bu halde İlgili yasal mevzuattan kaynaklı sebeplerin varlığı ile sözleşmenin kurulması için gerekli olması veya şirketimiz meşru menfaatleri durumlarında bazı verilerinizin yasal mevzuattan kaynaklı amir hükümler uyarınca açık rızanızı geri alsanız bile bildirim ve saklama faaliyetlerinin devam edeceği konusunda da sizleri bilgilendiriyoruz.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; ekli aydınlatma metnini ve işbu bilgilendirme ve izin formunu ayrıntılı okumanızı ve aşağıda belirtilen seçeneklerden sizin için uygun olan kısmı imzalamınızı (onay /muvafakat vermenizi) talep ediyoruz.

 

NOT: Onay kutucuğunu işaretlemek suretiyle online olarak açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim